top of page
Algemene voorwaarden van: 

Peeters Timmer en Interieurwerken

Aan het Water 14 6065AP Montfort 
Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 14115004 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Peeters Timmer en Interieurwerken., gevestigd te Montfort, hierna te noemen “de Opdrachtnemer”. 2. De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid als “de Opdrachtgever”.

3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft enkel betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de Opdrachtgever aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax, per offerte of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door de Opdrachtnemer te leveren bouwmaterialen en overige zaken. Indien een bepaling alleen ziet op bouwmaterialen, wordt laatstgenoemde term gebruikt.

6. Onder “Documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de Opdrachtnemer te vervaardigen of te verstrekken en/of door de Opdrachtgever verstrekte tekeningen, ontwerpen, berekeningen, rapporten, adviezen e.d. Deze Documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.

7. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de Documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door de Opdrachtnemer en/of de Opdrachtgever (moeten) worden verstrekt.

8. indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden niet van toepassing (blijken te) zijn, ofwel vernietigbaar zijn èn er op deze vernietigbaarheid ook daadwerkelijk een beroep kan worden gedaan, blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij (indien en voor zoveel mogelijk) het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht word(en) genomen.

9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deel-, vervolgopdrachten, na- of deelbestellingen.

11. Indien de Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de Opdrachtgever ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De Opdrachtnemer hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn. 

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen en tarieven 

1. Ieder aanbod en elke offerte van de Opdrachtnemer is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de Opdrachtnemer het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en 

eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, kosten voor het aanvragen van vergunningen, kosten voor het doen van een graafmelding (KLIC-melding) bij het kadaster op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) en declaraties van ingeschakelde derden.

3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de Opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.

4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de Opdrachtnemer het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

5. Het aanbod, de offerte, de prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen, nieuwe of vervolgopdrachten.

6. hieraan kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen en de Opdrachtgever dient dan ook rekening te houden met geringe afwijkingen (bijvoorbeeld in kleur en/of structuur). 7. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van de Opdrachtnemer en moeten op eerste verzoek op kosten van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden geretourneerd.

8. De Opdrachtnemer heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding of offerte bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, mits hij de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

9. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de Opdrachtnemer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft de Opdrachtnemer het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan de Opdrachtnemer heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag de Opdrachtnemer er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd. 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten 

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever het aanbod van de Opdrachtnemer heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de Opdrachtgever echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de Opdrachtnemer schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. De Opdrachtnemer is pas gebonden aan: a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod; b. mondelinge afspraken; c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de Opdrachtgever of zodra de Opdrachtnemer – zonder tegenwerping van de Opdrachtgever – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen. 

Artikel 4: Inschakeling derden 

1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, mag de Opdrachtnemer bepaalde leveringen en werkzaamhedendoor derden laten verrichten.

2. Ingeval de opdracht met zich meebrengt dat de Opdrachtnemer met meerdere, door de Opdrachtgever aangestelde derden dient samen te werken, zal de Opdrachtgever een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Dit gebeurt in overleg met en na instemming van de Opdrachtnemer. 

Artikel 5: Verplichtingen van de Opdrachtgever 

1. De Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door de Opdrachtnemer gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt; b. eventuele door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten; c. de Opdrachtnemer op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie 

moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat de Opdrachtnemer hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; e. de werklocatie in een zodanige staat is dat de Opdrachtnemer ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten; f. de Opdrachtnemer tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen; g. de Opdrachtnemer op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de Opdrachtnemer gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de Opdrachtgever; h. de Opdrachtnemer vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen en kantines; i. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval; j. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van de Opdrachtnemer opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden; k. op de werklocatie kosteloos de door de Opdrachtnemer en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn; l. de Opdrachtnemer vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WION; m. hij de Opdrachtnemer direct informeert indien de ligging van de kabels, leidingen e.d. die wel onder de WION vallen is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende informatie.

2. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.

3. De Opdrachtnemer zal de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen, machines, (bouw)materialen e.d. die de Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de Opdrachtgever gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.

5. De Opdrachtgever staat de Opdrachtnemer toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.

6. Indien de Opdrachtgever niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

7. Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en de Opdrachtnemer nalaat van de Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van de Opdrachtnemer om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. 

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen 

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatief en kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de Opdrachtnemer de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.

2. De Opdrachtnemer is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek kan worden gefactureerd.

3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking staan van de Opdrachtgever.

4. Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de Opdrachtnemer te bepalen wijze en voor risico van de Opdrachtnemer, maar voor rekening van de Opdrachtgever.

5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Opdrachtgever, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de Opdrachtgever te leveren, heeft de Opdrachtnemer het recht de bouwmaterialen of overige zaken die voor de uitvoering van de 

overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan. De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer binnen een door de Opdrachtnemer te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren.

6. Indien de Opdrachtgever na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de bouwmaterialen en/of overige zaken aan derden te verkopen en eventuele al vervaardigde Documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor de Opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de Opdrachtnemer alsnog nakoming te vorderen.

7. Indien een overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan: kalenderdagen met uitzondering van weekenden en erkende nationale feestdagen.

8. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop – als gevolg van omstandigheden die niet aan de Opdrachtnemer te wijten zijn – gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

9. Als de oplevering van het werk moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering. 

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst 

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat: a. de Opdrachtnemer niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de Opdrachtgever heeft ontvangen; b. de Opdrachtnemer niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de Opdrachtgever heeft ontvangen; c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen; heeft de Opdrachtnemer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

3. De Opdrachtnemer spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever moet worden bespoedigd, heeft de Opdrachtnemer het recht de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de Opdrachtgever.

4. De Opdrachtnemer is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De Opdrachtnemer moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit kader door of namens de Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk opvolgen.

5. De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de Opdrachtgever: a. verstrekte Documenten; b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.; c. gegeven aanwijzingen; d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen; voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van de Opdrachtnemer en hij hiermee bekend is of kan zijn.

6. De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7. Indien de Opdrachtgever wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. De 

Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft de Opdrachtnemer in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.

9. De Opdrachtgever zal iedere conceptversie van door de Opdrachtnemer te vervaardigen Documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de Opdrachtnemer kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door de Opdrachtnemer aangepast en nogmaals aan de Opdrachtgever ter goedkeuring voorgelegd. De Opdrachtnemer kan daarbij verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde Documenten per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de Opdrachtgever of dat de Opdrachtgever een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De Opdrachtgever mag de vervaardigde Documenten pas gebruiken, nadat de Opdrachtnemer de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.

10. Indien de Opdrachtnemer in al goedgekeurde Documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, geldt dit als meerwerk en heeft de Opdrachtnemer het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 8: Opneming, goedkeuring, oplevering 

1. Tijdig vóór de dag waarop het werk voltooid zal zijn, nodigt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na voltooiing van het werk, plaatsvinden. De opneming wordt verricht door de Opdrachtgever in aanwezigheid van de Opdrachtnemer en heeft tot doel te constateren of de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

2. Indien de opneming niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn heeft plaatsgevonden, kan de Opdrachtnemer schriftelijk een nieuw verzoek aan de Opdrachtgever richten het werk binnen 5 werkdagen op te nemen. Indien de Opdrachtgever wederom niet aan dit verzoek voldoet, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na dit herhaalde verzoek.

3. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na de opneming moet de Opdrachtgever schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar maken of hij het werk al dan niet goedkeurt. Bij afkeuring moet de Opdrachtgever dit bovendien schriftelijk onderbouwen en aan de Opdrachtnemer de gelegenheid bieden om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.

4. Indien de Opdrachtnemer binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen enkele mededeling van de Opdrachtgever heeft ontvangen, wordt het werk geacht door de Opdrachtgever te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na de opneming of zoveel eerder als de Opdrachtgever het werk vóór deze dag al in gebruik heeft genomen. 5. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van het door de Opdrachtnemer verrichte en met de Opdrachtgever overeengekomen werk.

6. Onder de dag van oplevering wordt verstaan: de dag waarop het werk conform de bepalingen van dit artikel is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.

7. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. De Opdrachtnemer moet gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen zo spoedig mogelijk (laten) herstellen. 8. Indien de Opdrachtgever na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing. 

Artikel 9: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging 

1. De Opdrachtgever mag de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorsen. Voorzieningen die de Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing moet treffen evenals extra werkzaamheden die in dit kader moeten worden verricht, worden als meerwerk in rekening gebracht. Schade die de Opdrachtnemer ten gevolge van de schorsing lijdt, waaronder al voor de opschortingperiode gereserveerde uren, moet door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden vergoed.

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van 

de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer deze schade redelijkerwijs had kunnen voorzien en de Opdrachtgever op het mogelijk optreden van deze schade had behoren te wijzen.

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, heeft de Opdrachtnemer bovendien recht op betaling voor het al uitgevoerde gedeelte van het werk en de al op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte, maar al wel door de Opdrachtnemer betaalde, bouwmaterialen.

4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 maand duurt, heeft de Opdrachtnemer het recht het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval moet er conform lid 5 of lid 6 van dit artikel worden afgerekend.

5. De Opdrachtgever mag de overeenkomst altijd geheel of gedeeltelijk opzeggen. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op de aannemingsom, vermeerderd met de kosten die de Opdrachtnemer als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. De Opdrachtnemer zendt de Opdrachtgever hiervoor een gespecificeerde eindafrekening.

6. Indien door partijen de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door de Opdrachtnemer te maken kosten, wordt de verschuldigde prijs bij opzegging berekend aan de hand van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winstderving van de Opdrachtnemer.

7. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat het object waarop, waarin of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat, zonder dat dit aan de Opdrachtnemer kan worden toegerekend heeft de Opdrachtnemer het recht een evenredig deel van de overeengekomen prijs – gebaseerd op de al verrichte arbeid en gemaakte kosten – aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer recht op een bedrag berekend conform lid 5 of lid 6 van dit artikel. 

Artikel 10: Bouwmaterialen 

1. Alle door de Opdrachtnemer te leveren bouwmaterialen moeten van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de overeengekomen of – bij gebreke hiervan – de hieraan in redelijkheid te stellen eisen.

2. De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De keuring zal – eventueel aan de hand van een monster – plaatsvinden bij aankomst van de bouwmaterialen op de werklocatie of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De Opdrachtnemer heeft het recht bij de keuring aanwezig te zijn. Door de Opdrachtgever zelf ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

3. De Opdrachtgever mag de bouwmaterialen door derden laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve bij een terechte afkeuring. In dit geval zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtnemer.

4. Zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer kunnen bij afkeuring van de bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide partijen gewaarmerkt, verzegeld monster wordt bewaard.

5. De te leveren bouwmaterialen zijn voor risico van de Opdrachtnemer tot het moment van oplevering van het werk.

6. Door of namens de Opdrachtgever te leveren bouwmaterialen zijn voor risico van de Opdrachtnemer vanaf het moment dat de bouwmaterialen op de werklocatie aankomen. Met het oog hierop zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer voorafgaand aan de levering in kennis stellen wanneer deze bouwmaterialen zullen worden geleverd, zodat de Opdrachtnemer in alle redelijkheid de eventueel noodzakelijke maatregelen kan treffen.

7. De uit het werk komende (bouw)materialen, die de Opdrachtgever wenst te behouden, moeten door hem van het werk worden verwijderd. Alle andere (bouw)materialen worden door de Opdrachtnemer afgevoerd. 

Artikel 11: Klachten 

1. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, is de Opdrachtgever verplicht alle geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de Opdrachtgever de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan de Opdrachtnemer melden.

2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen keuring- of garantietermijn – schriftelijk aan de Opdrachtnemer worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Opdrachtgever. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. 

3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen een door de Opdrachtnemer gestelde termijn na oplevering – aan de Opdrachtnemer worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen termijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 maand. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de Opdrachtnemer is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de Opdrachtgever.

5. Bestelde zaken worden in de bij de Opdrachtnemer voorradige (groothandels)verpakkingen/minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtnemer. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

7. Het vorige lid geldt niet voor de consument. 

8. De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de Opdrachtnemer verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de geleverde zaken noodzakelijk is of indien het noodzakelijk is dat de Opdrachtnemer ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico van de retourzending is altijd voor de Opdrachtgever.

9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de Opdrachtnemer te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.

10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of onvolkomenheden die veroorzaakt worden doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout, bakstenen, cement e.d.

12. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de Opdrachtgever van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt. 

Artikel 12: Garanties 

1. De Opdrachtnemer zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2. De Opdrachtnemer staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken en de verrichte werkzaamheden.

3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bouwmaterialen baseert de Opdrachtnemer zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze bouwmaterialen verstrek over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde bouwmaterialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hierover informeren.

4. Indien het doel/de bestemming waarvoor de Opdrachtgever de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert de Opdrachtnemer slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien hij dit schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de Opdrachtgever de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.

6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

7. Bij een terecht beroep op de garantie zal de Opdrachtnemer – naar zijn keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de Opdrachtnemer. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen. 

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

1. Buiten de expliciet overeengekomen garanties of door de Opdrachtnemer gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de Opdrachtnemer alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De Opdrachtgever moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door de Opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de Opdrachtnemer altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de Opdrachtnemer gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.

5. De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.

6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7. Indien de Opdrachtnemer zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de Opdrachtgever verstrekte Documenten, is de Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze Documenten.

8. Als de Opdrachtgever bouwmaterialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf. 9. De Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens de Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

10. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, indien de Opdrachtnemer de voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van de WION verplichte graafmelding (KLIC-melding) tijdig bij het kadaster heeft gedaan, de graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht en er desondanks schade aan ondergrondse netten ontstaat.

11. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werklocatie, het werk en/of bouwmaterialen die uit het werk voortkomen verontreinigd is respectievelijk zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart hij de Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortkomen.

12. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk en de Opdrachtgever kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de Opdrachtnemer verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.; b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken; c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekte of voorgeschreven informatie, Documenten of materialen; d. door aanwijzingen of instructies van of namens de Opdrachtgever; e. als gevolg van de keuze van de Opdrachtgever die afwijkt van wat de Opdrachtnemer adviseerde en/of gebruikelijk is; f. door de keuze die de Opdrachtgever ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt; g. door normale slijtage, erosie of corrosie; h. door veroudering en/of aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn; i. doordat door of namens de Opdrachtgever reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Opdrachtnemer.

13. De Opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de Opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in 

deze gevallen zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de Opdrachtgever. 

Artikel 14: Betaling bij bedrijven onderling 

1. De Opdrachtnemer heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de Opdrachtgever te verlangen.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijenschriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de Opdrachtgever niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door de Opdrachtnemer betaling alsnog uitblijft, heeft de Opdrachtnemer bovendien het recht aan de Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.

5. Bij uitblijven van volledige betaling door de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de Opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft de Opdrachtnemer eveneens indien hij al voordat de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.

6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen worden door de Opdrachtnemer eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de Opdrachtgever bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

7. De Opdrachtgever mag de vorderingen van de Opdrachtnemer niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de Opdrachtnemer heeft. Dit geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 

Artikel 15: Betaling bij consumenten 

1. De Opdrachtnemer heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.

2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de Opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door de Opdrachtnemer betaling alsnog uitblijft, heeft de Opdrachtnemer bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de Opdrachtnemer de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 7 dagen geven om alsnog te betalen.

6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de Opdrachtnemer het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de Opdrachtnemer eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.

8. Door de consument gedane betalingen worden door de Opdrachtnemer eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud 

1. De Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan.

2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Opdrachtgever de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.

4. De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

5. De Opdrachtgever moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de Opdrachtnemer bewaren.

6. De Opdrachtgever moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de Opdrachtnemer op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

7. Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de Opdrachtnemer een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de Opdrachtnemer en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de Opdrachtgever te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden. 

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten 

1. De Opdrachtnemer is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door de Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, Documenten e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de Opdrachtnemer voorbehouden.

2. Dit betekent onder meer dat: a. de Opdrachtgever de door de Opdrachtnemer geleverde of vervaardigde Documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze Documenten niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze Documenten niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer; b. de Opdrachtgever de door de Opdrachtnemer geleverde of vervaardigde werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

3. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem aan de Opdrachtnemer verstrekte Documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtnemer door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van deze derden. 

Artikel 18: Retentierecht 

1. De Opdrachtnemer heeft het recht een retentierecht uit te oefenen en in dit kader de (verdere) oplevering van het werk op te schorten en/of de Opdrachtgever de toegang tot het werk te ontzeggen indien en gedurende de periode dat: a. de Opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het werk niet of niet volledig heeft voldaan; b. de Opdrachtgever de kosten van eerdere door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan het werk niet of niet volledig heeft betaald; c. de Opdrachtgever andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de Opdrachtnemer niet of niet volledig heeft betaald. 

2. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht. 

Artikel 19: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

1. De Opdrachtnemer heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever te ontbinden op het tijdstip waarop de Opdrachtgever: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. 2. De Opdrachtgever moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

Artikel 20: Overmacht 

1. Bij overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer, heeft de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de Opdrachtnemer.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de Opdrachtnemer en/of van de Opdrachtgever of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de Opdrachtgever in ieder geval zijn verplichtingen jegens de Opdrachtnemer tot aan dat moment nakomen. 

Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

1. Op de tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Opdrachtnemer is gevestigd, zij het dat de Opdrachtnemer altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Opdrachtgever is gevestigd.

3. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de Opdrachtnemer. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de Opdrachtnemer schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

4. Indien de Opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, heeft de Opdrachtnemer het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aande bevoegde rechter in het land of de staat waar de Opdrachtgever gevestigd is. 

Datum: 30 oktober 2018 

bottom of page